Odszkodowania

powrót

Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu wszelkich odszkodowań wynikających:

 • z wypadków drogowych (kolizje pojazdów, potrącenia pieszych i rowerzystów, ubezpieczenie OC , AC, NW, śmierć osoby najbliższej, szkoda na osobie)
 • ze zniszczonego mienia ( spalenie budynku, zawalenie, zalanie)
 • ze zdarzeń powstałych z winy osób trzecich (poślizgnięcie się na oblodzonym chodniku, wyrządzenie szkody umyślnie)
 • z błędu w sztuce lekarskiej (błędna diagnoza, źle przeprowadzony zabieg)
 • z wypadku przy pracy
 • ze stosunku pracy (bezpodstawne wypowiedzenie umowy, mobbing)
 • z umowy (niewykonanie lub nienależyte wykonanie)
 • za bezumowne korzystanie (słupy, linie energetyczne, rury ciepłownicze itp.)
 • polisy posagowe, polisy na życie i inne umowy ubezpieczenia

Kancelaria świadczy swoje usługi już na poziomie postępowania likwidacyjnego, służąc pomocą poszkodowanemu przez cały etap dochodzenia odszkodowania, włącznie z drogą sądową.

Zapewniamy obsługę najwyższej jakości, opartą na doświadczeniu, rozległej wiedzy prawnej, zrozumieniu specyfiki problemu i branży oraz pełnym zaangażowaniu w każdą sprawę, a także atrakcyjne warunki rozliczania, indywidualnie dostosowane do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Nasze sprawy są konsultowane z lekarzami i rzeczoznawcami majątkowymi, dzięki temu wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone, dzięki temu wysokość roszczenia ustalana jest na poziomie możliwym do uzyskania przed Sądem.

Poszkodowany ma prawo dochodzić od sprawcy wypadku bądź jego ubezpieczyciela, w zależności od sytuacji, szeregu roszczeń:

 • zadośćuczynienia pieniężne za doznaną krzywdę
 • odszkodowania z tytułu utraconego zarobku
 • zwrotu kosztów leczenia oraz kosztów przygotowania do nowego zawodu
 • renty związanej z częściową lub całkowitą utratą zdolności do pracy zawodowej
 • renty z tytułu zwiększenia potrzeb poszkodowanego
 • renty z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość.

Osoby, które w wyniku wypadku straciły osobę bliską mają prawo, w zależności od okoliczności sprawy, do:

 • świadczenia odszkodowawczego, z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
 • świadczenia rentowego
 • zwrotu kosztów pochówku, stypy, postawienia pomnika.

Kancelaria zajmuje się także odszkodowaniami związanymi z uszkodzonym w wyniku wypadku pojazdem w zakresie dochodzenia z OC lub AC:

 • rzeczywistych kosztów naprawy pojazdu
 • rzeczywistej wartości pojazdu sprzed wypadku
 • zwrotu kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego.