Prawo cywilne

powrót

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu profesjonalnych usług z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Normy prawa cywilnego regulują niemalże wszystkie aspekty naszego życia, albowiem każdy przejaw aktywności znajduje odzwierciedlenie w przepisach. O ile podejmowanie codziennych czynności rodzi oczywiste skutki, tak postępowanie w sprawie o zniesienie współwłasności czy sprawie spadkowej wymaga specjalistycznej wiedzy, której praktyczne zastosowanie doprowadzi do osiągnięcia zamierzonego skutku prawnego.

Prowadzona przez nas Kancelaria podejmuje się różnych spraw cywilnych. Aby nie narazić się np. na przegranie sporu czy niekorzystne zawarcie umowy, warto powierzyć sprawy z tego zakresu profesjonaliście. Z racji tego, że prawo cywilne jest niezwykle obszerne, znajomość poszczególnych przepisów dla osób, które na co dzień nie zajmują się ich zgłębianiem, może spowodować popełnianie błędów w codziennych sytuacjach i narażanie się na niepotrzebne straty finansowe. Z pomocą prawnika – dzięki jego wiedzy i doświadczeniu – można będzie tego uniknąć.

Kancelaria z powodzeniem prowadzi liczne sprawy sądowe, w których przedmiotem sporu często są wielomilionowe roszczenia majątkowe. Zespół posiada duże doświadczenie w sprawach o ochronę dóbr osobistych oraz wniosków rozpoznawanych w trybie Kodeksu Wyborczego. Specjalizujemy się w procesach dotyczących różnego rodzaju roszczeń odszkodowawczych wywodzonych zarówno z kontraktów, jak i z deliktów. Od początku istnienia Kancelarii, jej zespół prawników procesowych prowadził kilka tysięcy spraw sądowych, których istotna część zakończyła się sukcesem naszych Klientów.

Świadczona przez Kancelarię pomoc z zakresu prawa cywilnego obejmuje m.in.:

 • udzielnie porad prawnych,
 • sporządzenie analiz i opinii prawnych,
 • reprezentowanie klientów przed sądami i urzędami,
 • reprezentowanie klientów w postępowania egzekucyjnych przed komornikami,
 • udział w negocjacjach między stronami,
 • udział w postępowaniach mediacyjnych,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie różnego rodzaju pism, w tym m.in.: wezwanie do zapłaty, wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy, itd.,
 • sporządzanie pism procesowych, w tym m.in.: pozwów, wniosków w postępowaniu nieprocesowym, wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, odpowiedzi na pozew, sprzeciwów od nakazów zapłaty, sprzeciwów od wyroków zaocznych, środków odwoławczych (apelacji, zażaleń, skarg), wniosków o zabezpieczenie, wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Nasza Kancelaria reprezentuje Klientów w szczególności w sprawach cywilnych o:

 • rozwód,
 • podział majątku,
 • zapłatę,
 • stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku,
 • zachowek,
 • zniesienie współwłasności,
 • zasiedzenie,
 • dochodzenie odszkodowań oraz zadośćuczynień,
 • eksmisję,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • wyjawienie majątku,
 • tzw. wieczystoksięgowych
  oraz w sprawach dotyczących ochrony prawa własności m.in. o wydanie rzeczy, zaniechanie naruszeń, przywrócenie stanu poprzedniego, wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, w tym za bezumowne korzystanie i innych.